หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

B.A. (Investigative Communication Innovation)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน
 

            ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมการเสพสื่อดิจิทัลของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากขึ้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน จัดการเรียน การสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ภาคธุรกิจเน้นการเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่หลากหลายมิติโดยมุ่งสร้างนักสื่อสารที่สร้างสรรค์ และนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์มีความเป็นมืออาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 
 

 

           

        ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

            1. นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน

            2. นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ 
            3. ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

            4. บุคลากรสังกัดหน่วยงานทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

            5. หน่วยข่าวกรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

            6. นักสืบเอกชน ผู้ไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง                                             

            7. บุคลากรสายการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            8. นักข่าวพลเมือง นักจิตอาสา และนักสิทธิมนุษยชน

KRIRK ONLINE U

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-404-2002

E-mail  :  seksonna.pra@krirk.ac.th