หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 

M.B.A Modern Human Resource Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  

‎          การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดในองค์การและเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีศักยภาพ มีประสบการณ์ และความสามารถสูง รวมทั้งต้องมีการพัฒนา และบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง และเพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้  เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า Human Resourse Management (HR) โดยความจุดสนใจอยู่ตรงที่ การทำงานด้าน HRที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน (disruption) (Transformation to digital) หรือ function ใหม่ ๆ หรือ application อะไรที่จะช่วยให้การทำงานด้าน HR
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวกับทางสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน

2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ

4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์

6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา

KRIRK ONLINE U

Social networking concept
อาจารย์ประจำหลักสูตร