หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการนวัตกรรม

B.B.A Innovation Management

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

         ความรู้ที่เปิดกว้าง  เรียนที่ไหน  เวลาใด ก็เป็นนักบริหารจัดการเก่งและก้าวทันยุคสมัยด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าอาจารย์  คณะบริหารธุรกิจจึงเปิดสอนด้วยหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน  โลกที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผู้เรียนสามารถจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจบออกมาเป็นบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นนักบริหาร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ในอนาคต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

       1.  เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน

       2. ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

       3. นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

       4. งานด้านควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม

       5. นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม

       6. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       7. นักวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้

       8. พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

       9. ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ

       10. พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

  KRIRK ONLINE U

 
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

หมายเลขโทรศัพท์ : 099-0663-4563

E-mail  :  Sukjai.next@gmail.com