ใบสมัครหลักสูตรออนไลน์ (Online Course)

มหาวิทยาลัยเกริก

**โปรดกรอกข้อความครบถ้วน เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น**
รายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)*
เลขประจำตัวประชาชน*
ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
มือถือ
e-Mail*
Facebook
Line ID
ระดับการศึกษา (ตามหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัครสอบกับมหาวิทยาลัย)
สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน
สาย/สาขาที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ
จังหวัด
หลักสูตรที่สมัครเข้า*

ภาคปกติ (3 1/2 - 4 ปี)
ภาคปกติ เทียบโอนสำหรับผู้จบปวส.
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (2 1/2 - 3 ปี)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ เทียบโอนสำหรับผู้จบปวส.
ปริญญาตรีออนไลน์
ปริญญาตรีออนไลน์ (เทียบโอนรายวิชา)
ปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาที่สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตร*
สาขาวิชา*
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครทำเครื่องหมายหน้าข้อความตามหลักฐานและเอกสารที่ใช้สมัครตามลำดับดังนี้ (เอกสารสำเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง)
หลักฐานประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ) จำนวน 2 ใบ
สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายหน้า-หลัง จำนวน 2 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
อื่นๆเพิ่มเติม (โปรดระบุชื่อเอกสาร)
หมายเหตุ นักศึกษาที่ใช้สิทธิเรียนภาษาจีนฟรี ต้องเข้ารับการฝึกงานเพื่อเปิดรับประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หมายเหตุ หลักสูตรออนไลน์ (Online Course) มีค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ี 060-1-06501-8 ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
ลงชื่อ
Copyright © 2020 KRIRK ONLINE