หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน

MBA Online

                                   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน  MBA.Online  (ระบบการศึกษาทางไกล)

   Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation (Distance Education)

                  มหาวิทยาลัยเกริก โดยคณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงทิศทางความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกที่ส่งผลกระทบให้โครงสร้างต่างๆ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยต้องปรับตัว โดยมี Key Success Factors ที่สำคัญ คือ นวัตกรรม (Innovation) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของการทำธุรกิจที่กว้างไกล โดยมีความสัมพันธ์จีน – ไทย และความเป็นชาติสมาชิกอาเซียนของไทย เป็นทางออกและทางด่วนสู่ตลาดการค้าในระดับนานาชาติ

 

                 จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จากเครือข่ายธุรกิจที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอาเซียน

 

                 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) ระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ e-Learning ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน Krirk Online U โดยมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้นักศึกษามีอิสระในการบริหารเวลาเรียนในห้องเรียนเสมือน      (Virtual Classroom) โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ยังได้รับการดูแลจากคณาจารย์ ทั้งในด้านคำปรึกษาระหว่างการศึกษาและการทบทวนเนื้อหา (ติว) ก่อนสอบทุกครั้ง ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เสียเวลาการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี โดยมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาบัณฑิตในหลักสูตรปกติ

                

                ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                                              สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน  (MBA.Online)

     1. ผู้บริหารด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจไทย จีน อาเซียน

     2. ผู้บริหารองค์กรด้านการส่งออกระหว่างไทย จีน อาเซียน

     3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ผู้บริหารสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงิน และสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ

     4. ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

     5. อาจารย์ นักวิชาการและวิทยากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

     6. ผู้บริหารด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร

     7. ผู้บริหารการตลาด นักวิจัย นักวางแผนพัฒนาธุรกิจไทย จีน อาเซียน

     8. ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     9. นักวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ 

 

  KRIRK ONLINE U

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-701-3548