หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

                                   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

‎          “นักการตลาดที่แท้จริงต้องมีความพร้อมทั้งด้านทักษะแบบรอบด้าน ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้” ด้วยการเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางการตลาดที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล โดยเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วpนวัตกรรม” ดังนั้นธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำการตลาดเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0

                

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวกับทางสาขาวิชานวัตกรรมการตลาด                                                              

1. งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3. งานด้านการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
5. งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์, นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า

 

  KRIRK ONLINE U

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร