หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

B.A. (Chinese Business)
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ

         ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญอย่างมาก ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก  การใช้ภาษาจีนในการติดต่อค้าขายทําธุรกิจ จึงมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการทําธุรกิจกับคนจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจจึงเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน ด้วยการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ (E-Learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถ บริหารจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนก่อนสอบเนื้อหาวิชามีความหลากหลายนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  เรียนจํานวน 123  หน่วยกิต จึงทํางานได้อย่างรวดเร็วหรือนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนความรู้จากสถาบันการศึกษาเดิม เทียบโอนประสบการณ์การทํางาน และการสอบเทียบปริญญามีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่ศึกษาในระบบชั้นเรียนแบบภาคปกติ 

    
 

       ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

                 1. อาจารย์ หรือ บุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ สถาบันสอนภาษา

                 2. ล่ามแปลภาษาจีน

                 3. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต

                 4. เลขานุการ

                 5. พนักงานต้อนรับของโรงแรม หรือ สายการบิน

                 6. ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน

                7. ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และ การบริการ

                8. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์

                9. ทํางานในธุรกิจด้านบันเทิง

                10. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  

 

  KRIRK ONLINE U

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร