ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

              ผู้ที่จบ ม. 6 หรือ ปวช. เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
              ผู้ที่จบ ปวส. หรือปริญญาตรีใบที่ 2 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 78,000 บาท