ดร.เสกสรรณ  ประเสริฐ  (ผอ.เบาะแส)  Sekson Prasert   PhD.

ประวัติการศึกษา / อบรม

26 ตุลาคม 2562                         หลักสูตร “เทคนิคการทำวิจัย” โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25 ตุลาคม 2562                         ชื่อปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2561 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน (The development of The Investigative News Reporting Process) เป็นวิทยานิพนธ์ด้านข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ระดับปริญญาเอกฉบับแรกของประเทศไทย

8 มกราคม 2562                         หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

20 พฤศจิกายน 2561                  หลักสูตร เทคนิคผู้ตรวจประเมิน (Assessment Technique) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

24 กันยายน 2560                       หลักสูตรการใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

2 กรกฎาคม 2560                       หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560                      หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559                         สำเร็จการศึกษาอบรมและได้รับพระราชทาน ประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า

4 สิงหาคม 2554                         ชื่อปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2553

13 มิถุนายน 2553                       ชื่อปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การสื่อสารการเมืองบูรณาการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552

12 ธันวาคม 2539                       หลักสูตร วิชาโหราศาสตร์ไทยฯ รุ่น 6 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) อำนวยการสอนโดย อาจารย์ พันเอก สุชาติ ศุภประเสริฐ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ กิตติมศักดิ์

 

ประวัติการรับทุนการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558                               ได้รับทุนการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 จากสถาบันพระปกเกล้า

โดย “งบประมาณแผ่นดิน

 

           รางวัลที่ได้รับจากผลงาน                                      

           18 กรกฎาคม 2561                     เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์

           18 กรกฎาคม 2561                     เครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจม

กิตติมศักดิ์

2 กรกฎาคม 2560                       เครื่องหมาย หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560                      เครื่องหมาย หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559                        เข้าเฝ้ารับพระราชทาน เครื่องหมายพระปกเกล้าฯ พร้อม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า จากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

13 กรกฎาคม 2554                    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีศักดิ์และสิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ (SEAL)

5 สิงหาคม 2554                       ประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน               ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  ยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน จากกรณีนำรายได้ภาษีศุลกากรเข้าแผ่นดิน มากกว่า 2 ล้านบาท

17 พฤศจิกายน 2553                รับเงินสินบนและเงินรางวัล ด่านศุลกากรแม่กลอง จำนวน 615,695.บาท ผลงานจากการลงพื้นที่สืบสวนและนำจับกุมเรือเดินทะเลบรรทุกน้ำมันเถื่อนที่เข้าจากอ่าวไทย

            12 กรกฎาคม 2547                    ได้รับเกียรติเป็น นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ของ กองทัพอากาศ

 18 ธันวาคม 2546                      เข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศ ทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 21 พฤษภาคม 2546                   แหนบ รูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน                    ผู้ก่อตั้ง/ประธาน มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม)

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน                    ผู้อำนวยการ องค์กรสืบสวนเบาะแส (BFI)

พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน                    ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เบาะแส (ผู้ก่อตั้ง)

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน                    วิทยากรบรรยายพิเศษภาครัฐและเอกชน (นวัตกรรมการสื่อสาร)

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน                    ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์

                                                  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

 

ความสามารถพิเศษ                กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน หรือ การข่าวขั้นสูง 

                                          การต่อสู้ป้องกันตัว  การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ติดตามผลงาน             http://borsae.org  และ https://youtube.com/seksonprasert

                                          https://sekson-borsae.blogspot.com

                                          https://facebook.com/seksonprasert 

 

ผลงานเด่น                          

ลงพื้นที่ดำเนินการสืบสวนหาหลักฐานและเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (ม.เถื่อน) ผลสรุปวันที่ 24 เมษายน 2562 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกคณะผู้บริหาร 9 คน จำนวน 61 ปี 28 ปี ตามลำดับกับขบวนการทำลายระบบการศึกษาไทย ซึ่งเป็นการปกป้องตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ใช้คำว่า “ ดร.” ใช้เวลาปฏิบัติการกระบวนการข่าวสืบสวน ปี พ.ศ. 2555-2562

 

ผลงานวิจัยปริญญาเอก          

           25 ตุลาคม 2562                         เรื่อง  การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน

(The development of The Investigative News Reporting Process)

1 กรกฎาคม 2562                       เรื่อง กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The Process of Investigative Reporting) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SSRN) ตามประกาศ ก.พ.อ.  (ติดอันดับ Top Ten  ของฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SSRN  เมื่อ  May, 2020)

บทความทางวิชาการ             

30 พฤศจิกายน 2562                   เรื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้สื่อข่าว องค์กรสื่อสืบสวนเบาะแสที่มีต่อกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The opinions of the seminar participants to be reporters the Bor-sae investigative media organization about the investigative news process) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. หน้า 1283-1296.  

 

ผลงานทางวิชาการ                

28 กุมภาพันธ์ 2563                    ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

26 กุมภาพันธ์ 2563                    บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี

25 ตุลาคม 2559                         บรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์” ในวิชา Strategic Planning สำหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17 กันยายน 2559                       บรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสื่อสารมวลชน”นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

13 มิถุนายน 2558                       บรรยายพิเศษเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย”  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

15 เมษายน 2558                        บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมะประยุกต์สำหรับชีวิตประจำวันในยุคโลกาภิวัตน์” พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม จังหวัดน่าน

13 ธันวาคม 2557                        บรรยายพิเศษ “วิชาการสื่อสารการเมืองเปรียบเทียบ” (นศ.35308) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

22 สิงหาคม 2557                       บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารองค์กรและสื่อสารทางการตลาด ด้วยหลักธรรมาภิบาล” วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน 2557                      บรรยายพิเศษเรื่อง “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ งานได้ผลคนก็มีความสุข” สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลยันฮี

14 มิถุนายน 2557                       บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา”  ณ ห้องประชุม กรมเจ้าท่า

22 มกราคม 2556                       บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย

 

ผลงานหนังสือ                      ผอ.เบาะแส…มือปราบคนโกงชาติ ISBN 978-616-348-101-6 (รวบรวมกระบวนการปราบการคอร์รัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน)

 

ปรัชญาในการทำงาน              “…การทำงานทุกวันนี้ ผมต้องเจออะไรมากมายทั้งดีและร้าย เจอกับคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากมาย เพราะงานที่ทำจึงทำให้ผมต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผมก็คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท แม้แต่วินาทีเดียว ถามว่ามัน Over มากไปรึเปล่า ผมว่าไม่นะ ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ มันคงไม่ใช่แค่งานนี้ อย่างนี้อย่างเดียว ผมว่า ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ประมาท และมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาด และไม่มานั่งเสียใจในการกระทำของตัวเองภายหลัง  และอีกอย่างหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอดเวลาและมักจะสอนคนอื่นๆ อยู่เสมอว่า เวลาที่เราทำอะไร ถ้าทำในสิ่งที่ดีแล้ว เราไม่ควรหวังอะไร คนที่หวังจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง แต่กลับกัน คนที่ไม่ได้หวัง เมื่อทำความดีแล้ว มักจะได้ในสิ่งที่หวัง และอาจจะได้มากมายกว่าสิ่งที่หวังไว้ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดอยากจะทำความดี ทำตัวเป็นคนดี แต่มักจะท้อแท้กลางคัน เพราะ เขามักจะคิดว่า ทำดี-ไม่ได้ดี…