ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้ที่ที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช.
a

สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ เทียบโอน

b

หมายเหตุ :

        ตารางการลงทะเบียนข้างต้น เป็นการประมาณการ ซึ่งระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเดิมที่นักศึกษาเรียน สามารถเทียบโอนมายังสาขาวิชาได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับผลการศึกษาจากสถาบันศึกษาของนักศึกษาด้วย

     

      อัตราค่าเทอมดังกล่าวเป็นอัตราค่าเทอมเหมาจ่ายรายภาคเรียน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ในภาคนั้นๆและหากนักศึกษาลงทะเบียนเกินกว่าที่ระบุข้างต้นให้นักศึกษาชำระค่าเทอมสูงสุดที่ 98,000 บาท เกินกว่า 60 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาโท