ระบบการเรียน การสอน Krirk Online U

             การดำเนินการเรียนกาารสอนในหลักสูตรระบบ การศึกษาทางไกลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนจะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางระบบบริหารจัดการเรียนสอน LMS   (Learning  Management System) เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วผู้เรียน จะได้รับ Password ที่สามารถ เชื่อมต่อเข้าระบบ LMS (LearningManagement System) ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัยเกริกโดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอีกต่อไป

 

      Krirk Online U  เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและการเดินทางมาเรียน Krirk Online U จึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล LMS (Learning Management System) เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วผู้เรียนจะได้รับ Password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LMS ผ่านทาง Web Site ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร การทำแบบทดสอบ การตอบข้อสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และ มีเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก และมีการทำกิจกรรม Workshop ร่วมกันตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นสื่อเสริม ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนจัดตารางเวลาของตนเองโดยจัดสรรเวลาในการเรียนรู้จากเนื้อหาบทเรียนและสามารถเข้าเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นนักศึกษาสามารถทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยผ่านเครื่องมือสื่อสาร และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันโดยมีผู้สอน/ผู้ช่วยสอนเป็นผู้แนะนำ และช่วยนักศึกษาในระหว่างการศึกษา และจะทำการวัดผลจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบหรือกิจกรรมต่างๆ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกและรายงานสถิติการเข้าเรียนสำหรับการวัดผลสุดท้ายจะใช้วิธีการสอบปลายภาคอันเป็นการจัดสอบแบบปกติที่มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด