อาจาร์ยรัตนา   อนุภาสนันท์ 
ประวัติการศึกษา

 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         ปีที่สำเร็จการศึกษา   ปี 2520

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         ปีที่สำเร็จการศึกษา   ปี 2532

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)                                                   มหาวิทยาลัยดีทรอยส์                               ปีที่สำเร็จการศึกษา   ปี 2524                                                                   

ประกาศนียบัตรบัณฑิต                                                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         ปีที่สำเร็จการศึกษา   ปี 2547                                        

 

Advanced Management Program (AMP 171)      Harvard Business School, Harvard University.                                                (4 ก.ย. – 29 ต.ค. 2549)

 

International Management Program (IMP)    Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology        (31 พ.ค.-26 มิ.ย.2552)                  

         

Executive Development Program (EDP 81)  Kellogg School of Management,  Northwestern University.                               (30 ต.ค.–18 พ.ย. 2554 )

          

Advanced Executive Program (AEP 120)      Kellogg School of Management, Northwestern University                                  (17 มิ.ย. – 13 ก.ค.2555)

 

 

ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการวันที่ 1  กันยายน  2520 – 30 กันยายน 2558 (กรมสรรพากร)

ตำแหน่งงานที่สำคัญมีดังนี้

  1.   กรมสรรพากร

1.1.  เลขานุการกรม                                                                                     วันที่  9 ธันวาคม 2542 – 20  ตุลาคม  2545

1.2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว วันที่  21 ตุลาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2547

1.3. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี        วันที่  1 มิถุนายน 2547 – 19 พฤศจิกายน 2556

1.4. ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร                                                         วันที่  20 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2558

  1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะ

 

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

 

ระหว่างวันที่

หลักสูตร

หน่วยงานที่จัด/สถานที่อบรม

30 ส.ค. –  7 ธ.ค.2525

Junior Tax  (General Taxation Program)

JICA ณ ประเทศญี่ปุ่น

ต.ค. 2526

การเก็บภาษีกิจการข้ามชาติและสัญญาภาษีซ้อน

ประเทศสิงคโปร์

21 ม.ค.-  2 ก.พ. 2532

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเทศฝรั่งเศส

27 พ.ย. – 8 ธ.ค.2533

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประเทศไต้หวัน

มี.ค. – เม.ย. 2538

การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชารุ่นที่ 9

กรมสรรพากร

8 มี.ค. – 8 เม.ย.2540

International Financial Fraud Training Program

IRS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

31 ม.ค.- 25 ก.พ.2543

นักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 5

กระทรวงการคลัง

6 มิ.ย. -17 มิ.ย.2543

Executive Training Program On Informatization

สาธารณรัฐเกาหลี

23 ก.ค. – 14 ก.ย.2543

นักบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 40

สถาบันการประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

17 – 22 ต.ค.2547

Strategic Management for Regulatory and

Enforcement Agencies

John F.Kennedy School of

Government, Harvard University ,ประเทศสหรัฐอเมริกา

27 มี.ค.–10 เม.ย.2548

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 – 9

กรมสรรพากร

23 เม.ย. –2 พ.ค.2548

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 8 – 9

IRS ประเทศสหรัฐอเมริกา

22 ส.ค.48– 10 ก.พ.49

นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รุ่นที่ 46

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน   สำนักงาน ก.พ.

15 มี.ค.-15 ก.ค.2551

ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

27 พ.ย.-5 ธ.ค.2554

ระบบเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบภาษี (Risk Based Audit Model : RBA)

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน

 

 

ประสบการณ์การทำงานในกรมสรรพากร
  1.   เข้าร่วมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ในการเจรจาจัดทำสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ
  2.   เข้าร่วมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น การประชุม SGATAR,

   COFAB, AWGTM      

  1.   เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการประชุม World Bank
  2.   เลขานุการคณะทำงานด้านระบบการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3.   เข้าร่วมคณะทำงานศึกษามาตรการพิเศษในช่วงเปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีการค้ามาเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4.   พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระบบงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากร

   ตามประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับระบบงานดังกล่าว          

  1.   เป็นเจ้าหน้าที่บรรยายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ แก่ข้าราชการกรมสรรพากรและบุคคลภายนอก
  2. เป็นอาจารย์พิเศษในวิชาที่เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเกริก