หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

M.B.A International Logistics and 
Supply Chain Industry

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (หลักสูตร E-Learning) 
M.B.A International Logistics and Supply Chain Industry (E-Learning Course)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  การเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ได้คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่มีความเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนแปลง ที่จะมีส่วนช่วยชี้นำและขับเคลื่อนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2.นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ

3.อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ

4.เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ

5.ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง

6.นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือนักวิจัยอิสระ

7.ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

KRIRK ONLINE U

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร. 085-969-6967

e-mail: business_logistics@staff.krirk.ac.th