แผนการศึกษา

หลักสูตรแผน ก 2

 

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

ชั้นปีที่ 1

5

5

5

5

5

ชั้นปีที่ 2

 

5

5

5

5

รวม

5

10

10

10

10

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

10

10

10

10

 

หลักสูตรแผน ข

 

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

 

30

30

30

30

รวม

30

60

60

60

60

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

30

30

30

30