ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชเนตตี พิพัฒนางกูร

สังกัด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก

 

  1. ประวัติส่วนตัว

        1.1  วัน เดือน ปีเกิด   31 มีนาคม 2516   อายุ  47  ปี

1.2  สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 บางเขน กรุงเทพฯ 10220

          e-Mail: Chanettee31@hotmail.com โทร. 081-701-3548

1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                                      คุณวุฒิ                           ปี พ.ศ. ที่จบ                      ชื่อสถานศึกษา

          1.3.1       ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)                      2561                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          1.3.2       บธ.ม.(กลุ่มวิชาการเงิน)                2540                             มหาวิทยาลัยเกริก             

          1.3.3       บธ.บ.(สาขาวิชาการเงิน)              2536                             สถาบันเทคโนโลยีสังคม

                        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)                                                   (เกริก)  

  1. ประวัติการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

        2.1   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

        2.2  ได้รับแต่งตั้งเป็นตำแหน่ง อาจารย์  เมื่อวันที่  2  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

       2.3  ได้รับแต่งตั้งเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  20  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

        2.4  ตำแหน่งอื่นๆ

           2.4.1  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปี 2552-2553

2.4.2  หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ปี 2545-2552

2.4.3  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมการเงินและการธนาคาร ปี 2545-2552

2.4.4  หัวหน้าฝ่ายบริการและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ ปี 2544

           2.4.5  หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ ปี 2540-2542

           2.4.6  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท ปี 2540-2545

           2.4.7  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ

                     ปี 2537-ปัจจุบัน

           2.4.8  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ปี 2553 – พ.ค. 2561

  1. ภาระงาน

        3.1  งานสอน 

                 ระดับ                รายวิชาที่สอน                                 

               ปริญญาตรี           บธ21201 วิชาการเงินธุรกิจ                   

                                             ศศ24306 วิชาการเงินและงบประมาณ

                                             บธ.3216  วิชาการจัดการสินเชื่อ

                                             ศศ263308 วิชาการจัดการการเงิน                                             

               ปริญญาโท           บธ51205 วิชาการจัดการการเงิน

                              ศศ51204 วิชาการจัดการเงินและงบประมาณ

               ปริญญาเอก         บธ661402 วิชาทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง

                                             และการปฏิบัติ

        3.2  ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 

               ปี พ.ศ. 2550  งานวิจัย  ชื่อเรื่อง การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ บรรจุอาหารแทนภาชนะที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นภัยต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาตลาดน้ำท่าคา  ระยะเวลาที่ใช้  1 ปี (นักวิจัยร่วม) 

               ปี  พ.ศ. 2551 งานวิจัย ชื่อเรื่อง  วิเคราะห์การติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ระยะเวลาที่ใช้  1 ปี (นักวิจัยเดี่ยว) 

               ปี พ.ศ. 2552 งานวิจัย ชื่อเรื่อง  วิเคราะห์หนี้สินเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้  2 ปี (หัวหน้าโครงการวิจัย)

         ปี พ.ศ. 2560 งานวิจัย ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลที่ต่อการเลือกเข้าศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลาที่ใช้  1 ปี (นักวิจัยร่วม)

               ปี พ.ศ. 2561 งานวิจัยชุมชน ทุนจาก สกว.และมหาวิทยาลัยเกริก ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่ใช้  1 ปี 8 เดือน (นักวิจัยร่วม)

ตำรา

-ชเนตตี พิพัฒนางกูร. การจัดการสินเชื่อฉบับปรับปรุง. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 2 งานผลิตตำรามหาวิทยาลัย

               เกริก. 180 หน้า.

-ชเนตตี พิพัฒนางกูร. การเงินธุรกิจฉบับปรับปรุง. 2560. พิมพ์ครั้งที่ 2 งานผลิตตำรามหาวิทยาลัยเกริก.

               173 หน้า.

-ชเนตตี พิพัฒนางกูร. การเงินและงบประมาณ. 2561. พิมพ์ครั้งที่ 1 งานผลิตตำรามหาวิทยาลัยเกริก.

               145 หน้า.

บทความวิจัย

-ชเนตตี พิพัฒนางกูร. (2562). การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. งานวิจัยชุมชน ทุนจาก สกว.และมหาวิทยาลัยเกริก และนำเสนอผลงานในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก.

บทความวิชาการ

-ชเนตตี พิพัฒนางกูร. (2554). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนกับความอยู่รอดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554  จำนวน 12 หน้า                                    

       3.3   งานบริหาร

                   ปี 2545-2552 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ     

                   ปี 2552 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

                   ปี 2553 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

                   ปี 2553-พ.ค.2561 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

                  ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

               ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA หลักสูตรเปิดใหม่ ปี 2562)

           ปี 2560-ปัจจุบัน รองประธานเครือข่ายการส่งเสริมงานวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        3.4  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

                   – อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท คณะบริหารธุรกิจ

                   – วิทยากร บรรยายบริการวิชาการ

                   – ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย

                   – ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการ

                   – อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ