หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกล)

Bachelor of Business Administration Program in International Logistics and Supply Chain Management (Distance Education) 

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ ในอนาคตธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนที่ใหญ่ระดับโลก แต่ในขณะเดียวกันการกระจายสินค้าที่เล็กลงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น โดยที่เน้นเรียนตามความต้องการของสถานประกอบ ในการพัฒนารายวิชาเรียน โดยเน้นภาคปฎิบัติเพื่อให้ออกไปทำงานได้ทันที

 

ในการจัดทำหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงสภาวะความต้องการแรงงานในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการพัฒนาระบบธุรกิจ-การค้า การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศถึง 70% และการบริการที่มีความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง อีกทั้งทางสาขาวิชาฯและมหาวิทยาลัยยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริงและการฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบการ จึงเป็นส่วนสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น

 

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยฯที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่เป็นแหล่งความต้องการแรงงานและแหล่งกระจายสินค้าไปยังทั่วทุกภาคของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และยังอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องโดยสามารถใช้เขตพื้นที่และเชิญผู้มีประสบการณ์ในสายงาน มาบรรยายเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆและการฝึกงานภาคสนามในเขตพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริง

 

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวกับทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

1. พนักงานด้านคลังสินค้า

2. พนักงานด้านการขนส่ง

3.งานทางด้าน การกระจายสินค้า

4.นักการวางแผนการผลิต

5.เจ้าหน้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

6.งานทางด้านการนำเข้า-ส่งออก และหน่วยงานราชการต่างๆ

KRIRK ONLINE U

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร. 085-969-6967

e-mail: business_logistics@staff.krirk.ac.th