แผนการศึกษา MBA

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน จะต้องศึกษาให้มีหน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้ออกแบบแผนการศึกษา ให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการแตกต่างกัน คือ

                   แผน ก2 เลือกทำวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์

                   แผน ข   เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ สอบปากเปล่า

                  โดยทั้ง 2 แผนจะประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้

                  วิชาเสริมพื้นฐาน    คือ  กลุ่มวิชาที่จะไม่นับหน่วยกิต (Non-credit) แต่ให้ศึกษาเพื่อปรับและเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ แต่หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะวิชาเสริมพื้นฐานใดๆ จะได้รับการยกเว้นการเรียนในวิชานั้นๆ ได้

 คือ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร ภาษาจีนสำหรับนักบริหาร และวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

                 วิชาบังคับ คือ กลุ่มวิชาที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในโลกไร้พรมแดน ยุค Digital ที่นักศึกษาจะสามารถต่อยอดความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เช่น วิชาพฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำในองค์กรนวัตกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การจัดการการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยจะต้องศึกษา 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต

                    วิชาเลือกสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนและสนใจ โดยจำนวนวิชาที่เรียนจะขึ้นอยู่กับแผนการศึกษาที่นักศึกษาเลือก คือ

               โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และ แผน ข โดยรายละเอียดดังนี้

                 – แผน ก2 เลือกเรียน 1 วิชา หรือ 3 หน่วยกิต

                  – แผน ข เลือกเรียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต

                 วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาแผน ก2 ซึ่งต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต ตลอดปีการศึกษาที่ 2

                   การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข จะต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต