ค่าใช้จ่ายหลักสูตร MBA Online

                หลักสูตร แผน ก 2 รวม  36 หน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

                หลักสูตร แผน ข    รวม   36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท

 

 

การจ่ายชำระค่าเทอมตลอดหลักสูตรจ่ายราย 139,000 บาท 

      • แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
      • หรือสามารถแบ่งจ่ายได้ 5 งวด รับส่วนลด 10 %